v autorském týmu SHA
Kompoziční zásady dostavby proluky Růžová
-respektování výšek říms a hřebenů obou sousedících budov z konce 19.století
-respektování unikátního celkového prostoru zahrady ve vnitrobloku
-kreativní koncept zeleně v poloveřejném prostoru zahrady dostavby proluky
-využití prvků jako zimní zahrady a logie pro dvorní fasádu
Hmotové řešení a artikulace částí dostavby proluky Růžová
Hmota a fasáda proluky reflektuje výšku říms obou sousedících objektů (lom mansardy
v objektu napravo od proluky). Rozdíl ve výškách sousedních objektů řeší hmota nové budovy
částečným uskočením posledního podlaží . Tím se výška římsy nového objektu dostává přesně
na výšku římsy levého stávajícího objektu .Uliční fasáda
Kompozice uliční fasády v Růžové reaguje na relativně stísněný prostor části ulice Růžová a
pozici vzrostlého stromu v místě před zúžením. Proluka je chápána jako jeden celek podobně ,
jako přilehlé stávající domy na obou stranách. Toto je vyjádřeno základním principem fasády ,
tj fasády jako skladby podobných opakujících se pozitivních prvků ( šikmé desky sloupů ) a
negativních prvků ( okenní otvory ) . V kontrastu s principem opakování jednotlivých prvků
fasády je hmota proluky artikulována horizontálně prohnutím líce fasády , které reaguje na
zúžení ulice a vertikálně dělením na vícepodlažní pásy , které ideu zvlnění doplňují mírným
vzájemným ustoupením . Tento princip artikulace lze popsat na příkladu stěny proutěného
košíku., kde jednotlivé pruty svým prohnutím a vzájemným ustoupením tvoří artikulaci stěny.
V části fasády je použit vyšší kompoziční řád – optické propojení dvou podlaží. Tento vyšší
řád navazuje na kompozici fasády stávajícího domu na pravé straně proluky, kde je použito
dělení fasády spojující dvě podlaží.
Hrana přízemí dodržuje tradiční uliční čáru. V této fázi projekt nerejpe majetkoprávní hranici ,
která se liší od spojnice rohů okolních objektů a výrazně ustoupená směrem dovnitř
pozemku. V levé části proluky se nová uliční čára lomí směrem k rohu vedlejšího objektu.
Poslední podlaží je v levé části ustoupeno . Zmíněná zalomení a ustoupení jednotlivých
podlaží vytvářejí úzké terasy . Uliční fasáda je takto navržena bez balkonů a jiných větších
pobytových ploch , které dle názoru autorů nepatří do prostředí městské ulice.