BD Troja získal v roce 2015 stavební povolení a je ve fázi přípravy realizace.
Urbanistické řešení navazuje na okolní konfiguraci neúplného bloku s vložením nového soliterního domu-činžovní vily v zahradě-jako doplnění ke klasicistní vile a uzavření kompozice bloku s dodržením uliční čáry jako hlavního prvku dotvoření bloku se zachování optického propojení s vnitřním prostorem vnitrobloku s jeho okolím.
Hlavní hmota sleduje uliční čáru s hmotovou gradací ve směru stoupání kopce.Podél severní hranice
pozemku pak podobným způsobem sestupuje směrem do zahrady.Solidnost domu je podpořena také jeho materiálovým řešením :cihelným režným zdivem pro podpoření vhledu městského domu v uliční frontě domů.
Optickou funkcí pevného domu je jak pohledové oddělení zelené vnitřní zahrady bloku,tak také
její akustické oddělení od rušné křižovatky