Urbanistické řešení pozemku, na kterém jsou navrženy rodinné domy, vychází z prostorového a výškového členění pozemků. Hlavním kritériem návrhu bylo vytvoření prosluněných  podobných pozemků, které budou mít minimální společnou příjezdovou komunikaci, která bude obytná ulice.

Tvar pozemku a možnost napojení na nově navrhovanou páteřní komunikaci V93 umožnilo navržení varianty, kde společná komunikace je umístěna na východní hraně řešeného území, na kterou jsou napojeny jednotlivé části území s obytnou ulicí . Navržené domy kopírují výškové členění pozemku, plynule klesající směrem k středověkému městečku Řepora. Jednotlivé domy svým měřítkem, velikostí a tvarovým členěním budou podléhat regulačním zásadám vycházejících z platného územního plánu a OTP ,aby zapadly do celkového kontextu stávající i nové zástavby. Kompoziční umístění a geometrie hmot je přehledná a nevytváří nežádoucí dominanty v okolí a plně respektuje charakter místa.

Základními regulačními prvky jsou uliční čára,výška domů do 2 podlaží s  střechou.

Uliční čára je rozdělena na dva typy umístění domů a to z hlediska světových stran.

Uliční čára domů umístěné podél hranice pozemků_typ A2_na východní straně parcely 154/5,které jsou přístupny z východní strany je 5m od hrany komunikace.Hlavní hmota domu je situaována podél komunikace tvořící zároveň pevnou uliční čáru a zakládá prostorově jasnou komunikační trasu mezi jihem území-Řeporou a severní budoucí částí.

Ostatní jsou přístupné z obytné ulice a jsou umístěné ve variantách se zachováním maximální průhlednostui území směrem na středověké městrečko Řepora.

Kompozičním základem domů je jednoduchá kubická hmota s vytvořenými krytými terasami pro zvýšení soukromí.Domy mají společné okenní otvory v různých kompozičních sestavách a vytvářejí tím pocit jednotného celku.Domy C,D jsou umístěny v místech větších výškových rozdílů terénu a jsou svým rozložením,tvarem klesajícímu pozemku přizpůsobeny.

 

Stav-studie